Preise / Prix Badminton & Squash

Einzelstunden 10x Fixstunden Jahresabo. A GOGO
pro. Pers.
Heures indiv. 10x Heures fixes Abo. annuel A GOGO p. p.
09.30 - 17.30 15.-- 130.-- 320.-- 500.--
17.30/17.15 - 22.30 20.-- 180.-- 500.-- 600.-- 450.--
Badminton = 60 min.
Squash = 45 min.